Xidmətlər və işlər

İnformasiya texnologiyaları sahəsində

- Texniki sistemlərdə optimallaşdırma məsələləri;

- Süni intellekt metodlarının köməyi ilə mürəkkəb strukturlu informasiyanın analizi;

- Müxtəlif proseslərin kompyuter modelləşdirilməsi və simulyasiyası;

- İnformasiya-axtarış sistemlərinin layihələndirilməsi və yaradılması.

Mühəndislik sahəsində

- Sənaye və mülki tikintinin mühəndislik məsələləri;

- Polad konstruksiyaların montajı zamanı meydana çıxan mühəndis hesabatları (özüllər, üst tikililər, örtüklər və s.);

- Stasionar dəniz hidroqurğularının riyazi modelləşdirilməsi və struktur analizi (tikinti, yükləmə, daşıma, suya salma və istismar zamanı əmələ gələn qüvvələrin hesablanması);

- Üzən obyektlərin, o cümlədən yarımdalma qurğuların, katamaranların, dayaq blokunun modelləşdirilməsi və dayanıqlılığının analizi;

- Müxtəlif yüklənmələr zamanı metal konstruksiyaların struktur analizi;

- Ağır yüklərin nəqliyyat gəmiləri və barjlarla daşınması zamanı yükləmə, daşıma və boşaltma layihəsinin işlənməsi;

- Müxtəlif təyinatlı boru kəmərlərinin layihə hesabatı.

Digər sahələrdə

- Layihələrin texniki-iqtisadi əsaslandırılması;

- Mühəndislik işlərində texniki kömək.

Vacib istinadlar