Məqalələr

Şirkətdə yerinə yetirilən bir sıra elmi-texniki tədqiqatların nəticələri məqalə şəklində dərc olunmuşdur.

"Sadə ədədlər nəzəriyyəsi sahəsində fundamental tədqiqatlar" işi üzrə:

2004

Сабзиев Н.М. Алгоритм составления таблиц простых чисел и простых близнецов. Известия АН Азерб.ССР. Серия физ.-тех. и матем. наук, 2004, № 3, С. 35-39. Рус. pdf

Səbziyev N.M. Sadə ədədlər və sadə əkizlər cədvəlinin tərtib olunması üçün alqoritm.

Xülasə. Məqalədə natural ədədin sadə ədəd olması üçün alqoritm verilir. Həmin alqoritm əsasında 2x109; 2x109+6000 intervalında olan sadə ədədlərin və [2x109+6000; 2x109+46000] intervalında olan sadə əkizlərin cədvəli tərtib edilmişdir.

2003

Сабзиев Н.М. Свойство множеств порождающие составные числа вида 6m±1. Известия АН Азерб.ССР. Серия физ.-тех. и матем. наук, 2003, № 3, С. 41-49. Рус. pdf

Səbziyev N.M. 6m±1 şəklində mürəkkəb ədədləri doğuran çoxluqların xassələri.

Xülasə. Bu məqalədə m natural ədədlər çoxluğunun 6m±1 şəklində mürəkkəb ədədləri doğuran müəyyən M1M2 alt çoxluqlarının qurulmasına həsr olunmuşdur. Gələcəkdə bu çoxluqların köməyi ilə sadə ədədlərin sayını verən π(x) funksiyası aşkar şəkildə qurulur.

Сабзиев Н.М. Распределение простых чисел в натуральном ряду. Известия АН Азерб.ССР. Серия физ.-тех. и матем. наук, 2003, № 3, С. 50-56. Рус. pdf

Səbziyev N.M. Natural ədədlər ardıcıllığında sadə ədədlərin paylanması.

Xülasə. Məlumdur ki, İnternet şəbəkəsinin təhlükəsizliyini təmin edən kriptoqrafik şifrləmə alqoritmlərindən ən geniş yayılmışı RSA alqoritmidir ki, onun əsasını kifayət qədər böyük sadə ədədlərin seçilməsi təşkil edir, bu isə onların natural ədədlər sırasında özlərini necə aparmasını öyrənməyi tələb edir. Məqalə sadə ədədlərin natural ədədlər ardıcıllığında paylanmasına həsr olunmuşdur.

"Becərmə prosesinin idarə edilməsi"layihəsi üzrə:

2006

Pashayev A.B.; Sabziev E.N.; Mammadov G.M.; Eyubova S.M.; Guliyev V.F. Mathematical modeling of the transformation dynamics of phosphorus in ''soil-plant'' system. Selçuk J. Appl. Math. 7 (2006), no.2, 113-124. Eng. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2273089

Paşayev Ə.B.,Səbziyev E.N., Məmmədov Q.M., Eyyubova S.M., Quliyev V.F. "Torpaq-bitki" sistemində fosforun çevrilmə dinamikasının riyazi modeli.

Xülasə. Yüksək məhsuldarlığın əsas şərtlərindən biri fosfor gübrələrinin düzgün tətbiq edilməsidir. Fosfor gübrələrinin effektivliyi bir sıra faktorlardan, o cümlədən, torpağın xüsusiyyətlərindən, bitkinin fosfor gübrəsinə olan tələbatından, onun növündən, verilmə müddətindən və üsulundan asılıdır. Təqdim olunan iş "torpaq-bitki" sistemində  fosforun çevrilməsinin riyazi modeli qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, hər bir baxılan sistem üçün stabil rejim mövcuddur. Həmçinin, stabil rejimə çatmaq üçün fosfor gübrəsinin verilmə strategiyası müəyyən edilmişdir.

Vacib istinadlar